Algemene Voorwaarden Brouwerij Bello versie: oktober 2021

ARTIKEL 1. DEFINITIES
1.1. De eenmanszaak Brouwerij Bello, gevestigd te Vinkeveen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 82105960.
1.2. De klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Brouwerij Bello een overeenkomst is aangegaan.

1.3. Onder ‘algemene voorwaarden’ wordt verstaan: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen.
1.4. Diensten en producten: alle diensten die Brouwerij Bello voor de klant uitvoert. Hieronder wordt onder andere verstaan, doch niet uitsluitend: het ontwikkelen, brouwen en leveren van bier.
1.5. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Brouwerij Bello en klant krachtens welke Brouwerij Bello de dienst zal uitvoeren.
1.6. Particuliere klant: de natuurlijk persoon die niet handelt uit naam van zijn/haar beroep of bedrijf.
1.7. Zakelijke klant: de natuurlijke of rechtspersoon die handelt uit naam van zijn/haar beroep of bedrijf.
1.8. Informatie: alle gegevens afkomstig van klant.
1.9. Schriftelijk: per brief, e-mail en digitale berichtgeving.
1.10. Vertrouwelijke informatie: alle financiële-, zakelijke- en persoonsgegevens die door de klant en/of Brouwerij Bello worden ingevoerd, verwerkt en opgeslagen.
1.11. Website: www.brouwerijbello.nl.

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID
2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Brouwerij Bello gedane aanbiedingen, bestellingen, uitgebrachte offertes, gesloten overeenkomsten op afstand tussen Brouwerij Bello en de klant, verrichte diensten, geleverde producten en overige verrichte handelingen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
2.2. Door ondertekening van een overeenkomst of opdrachtbevestiging, dan wel een akkoord via de e-mail verklaart de klant dat hij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden van Brouwerij Bello en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.
2.3. In geval van strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en gemaakte afspraken in een overeenkomst dan prevaleren de bepalingen uit de overeenkomst.
2.4. Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing op handelingen van derden en/of leveranciers die door Brouwerij Bello zijn ingehuurd betreffende het uitvoeren van de levering of dienst.
2.5. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de klant wordt door in gebruik name van deze algemene voorwaarden verworpen.

ARTIKEL 3. OFFERTES EN AANBIEDINGEN
3.1. Offertes van Brouwerij Bello zijn geldig voor de in de offerte aangegeven termijn. Indien er geen termijn is aangegeven, is de offerte geldig tot 14 dagen na de datum waarop de offerte is uitgebracht. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. Als de klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod of de offerte. Afspraken in offertes betreffende de inkoop via diverse leveranciers zijn altijd onder voorbehoud. Pas na bevestiging van de offerte worden de andere leveranciers definitief gecontacteerd.
3.2. De Brouwerij Bello zal in de offerte aangeven welke diensten worden aangeboden en welke bedragen de klant verschuldigd is bij aanvaarding van de offerte. De in de offerte genoemde prijzen gelden voor de in de offerte genoemde periode, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders afgesproken. In de offerte staat tevens de overeengekomen prijs van de gekozen producten dan wel het gebruikelijke uurtarief van Brouwerij Bello met een vooraf geschat aantal uren/ het tarief. Zodra de klant de offerte heeft geaccepteerd, is er een betalingsverplichting ontstaan.
3.3. Indien blijkt dat de bij de aanvraag of overeenkomst door de klant verstrekte gegevens onjuist waren, heeft Brouwerij Bello het recht de betreffende prijzen en andere voorwaarden aan te passen.
3.4 Brouwerij Bello behoudt zich het recht voor om een aanbetaling van 25% te factureren alvorens Brouwerij Bello de opdracht zal gaan uitvoeren. Indien de klant om een specifiek recept vraagt kan dit slechts wanneer er 500 liter wordt afgenomen en wanneer er een aanbetaling van 50% wordt gedaan.
3.5. Alle door Brouwerij Bello gecommuniceerde prijzen zijn bedragen in euro’s, inclusief btw, exclusief bezorgkosten en overige vastgestelde heffingen en/of retributies, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
3.6. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.
3.7. Brouwerij Bello behoudt zich het recht om prijzen tussentijds te wijzigen. Indien de prijzen van aangeboden diensten of de door Brouwerij Bello ingehuurde leveranciers wijzigen of stijgen na totstandkoming van de overeenkomst, dan is de klant niet gerechtigd de overeenkomst te annuleren.
3.8. Brouwerij Bello is niet aansprakelijk en/of verantwoordelijk voor fouten in de offerte wanneer de klant redelijkerwijs kon begrijpen dat de offerte, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing, verschrijving of typefout bevat.
3.9. Afspraken over deadlines worden in de offerte schriftelijk overeengekomen. Indien levering door Brouwerij Bello afhangt van feedback of input van de klant, is Brouwerij Bello nimmer aansprakelijk voor vertraging tijdens het uitvoeren van de opdracht. Brouwerij Bello is dan gerechtigd de deadline eenzijdig te verschuiven.
3.10. De klant is gehouden tot betaling van de reiskosten welke door Brouwerij Bello worden gemaakt ten behoeve van het op locatie bezorgen van de bestelde producten indien dit door de klant is verzocht. De vergoeding bedraagt €0,19 cent per kilometer.
3.11. Indien zich wijzigingen voordoen met betrekking tot de omstandigheden waarop Brouwerij Bello zich heeft gebaseerd bij het uitbrengen van bedoelde offerte, de opdracht of welke overeenkomst dan ook, dan is Brouwerij Bello bevoegd deze wijzigingen door te voeren in de uitvoering van de overeenkomst dan wel de prijzen aan te passen.

ARTIKEL 4. AANBOD, OVEREENKOMST EN MEERWERK
4.1. Het aanbod en de overeenkomst komen tot stand vanaf het moment dat de klant op enigerlei wijze een mededeling aan Brouwerij Bello verricht inhoudende de aanvaarding van het aanbod via de e-mail. Het aanbod bevat een omschrijving van de producten en/of diensten. Vergissingen of fouten in het aanbod (op afbeeldingen) binden Brouwerij Bello niet.
4.2. Na het tot stand komen van een overeenkomst kan deze enkel met wederzijdse goedkeuring worden gewijzigd.
4.3. Na het tot stand komen van een overeenkomst, schriftelijk dan wel per e-mail, zal De Brouwerij Bello binnen bekwame tijd overgaan tot uitvoering van de diensten. Indien de klant het aanbod via de elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Brouwerij Bello onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.
4.4. De Brouwerij Bello heeft het recht bepaalde dienstverlening uit te laten voeren door derden. Indien door de uitvoering van de dienstverlening door derden meerkosten worden gemaakt zullen deze na overleg aan de klant worden doorberekend.
4.5. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de klant en Brouwerij Bello zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde schriftelijke overeenkomst door beide partijen zijn aanvaard.
4.6. Indien de klant een overeenkomst met Brouwerij Bello wil ontbinden of annuleren is dit alleen mogelijk als zij bij ontbinding van de overeenkomst overgaat tot vergoeding van de tot dan toe uitgevoerde werkzaamheden of bij annulering van de opdracht 30 procent van het in de opdrachtbevestiging overeengekomen honorarium. Tevens is de klant verplicht om geleden verlies, gederfde winst en/of in ieder geval de kosten die ter voorbereiding van de opdracht reeds zijn gemaakt zoals reeds ingekochte materialen of ingehuurde derden, te vergoeden.
4.7. Indien Brouwerij Bello, door omstandigheden ten tijde van de offerte of de opdrachtbevestiging onbekend, meer werk moet verrichten dan overeengekomen is in de offerte of opdrachtbevestiging, is Brouwerij Bello gerechtigd de daaruit voortvloeiende meerkosten aan de klant in rekening te brengen. Indien de klant bezwaar heeft tegen de meerkosten die Brouwerij Bello in rekening wenst te brengen, heeft de klant het recht het nog niet uitgevoerde gedeelte van de opdracht te annuleren, waarbij de klant gehouden is het tot dusver door Brouwerij Bello uitgevoerde werk te vergoeden met een minimum van 30% van het overeengekomen offertebedrag.
4.8. Brouwerij Bello is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen indien na het sluiten van de overeenkomst één of meerdere van de volgende (onvoorziene) omstandigheden zich voordoet of voordoen: stijging van de kosten van ingrediënten, benodigdheden of diensten van derden die nodig zijn voor het nakomen van de overeenkomst. In alle gevallen zal  Brouwerij Bello in overleg met de klant de verhoging van de prijs geheel of gedeeltelijk aan de klant doorberekenen.

ARTIKEL 5. RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VOOR BROUWERIJ Bello
5.1. Brouwerij Belle garandeert dat de hem verstrekte opdracht naar beste kunnen wordt uitgevoerd, onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap.
5.2. Brouwerij Bello spant zich in om de gegevens die Brouwerij Bello voor de klant opslaat zodanig te beveiligen dat deze gegevens niet beschikbaar zijn voor onbevoegde personen.
5.3. Bij kenbaar gemaakte klachten van de klant over de geleverde diensten en/of producten dient Brouwerij Bello met de klant in overleg te treden over een voor beiden passende oplossing.
5.4. Brouwerij Bello is gerechtigd om voor promotionele doeleinden de gegevens van de klant te publiceren op de website van Brouwerij Bello en/of overige promotionele uitingen van Brouwerij Bello.
5.5. Brouwerij Bello is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst tussen de klant en Brouwerij Bello tijdens de samenwerking of uit andere bron hebben verkregen. Informatie wordt als vertrouwelijk aangemerkt wanneer dit door de andere partij is medegedeeld of als dit blijkt uit de maatstaven van redelijkheid en billijkheid.
5.6. Brouwerij Bello behoudt zich het recht voor om de in opdracht gemaakte recepten op een later moment voor eigen verkoop aan te bieden. Brouwerij Bello zal hiervoor te allen tijde om toestemming van de klant vragen.

ARTIKEL 6. RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VOOR DE KLANT
6.1. De klant dient zich in beginsel te houden aan de in deze voorwaarden neergelegde bepalingen, tenzij anders overeengekomen.
6.2. De klant dient Brouwerij Bello te voorzien van alle juiste gegevens waarvan de klant redelijkerwijs kan voorzien dat deze noodzakelijk zijn voor een juiste uitvoering van de overeenkomst. De klant is in ieder geval verplicht Brouwerij Bello onverwijld op de hoogte te stellen van wijzigingen in persoonsgegevens, bedrijfsgegevens of overige informatie waar Brouwerij Bello om verzoekt.
6.3. Indien in uitzondering op artikel 6.2 de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Brouwerij Bello zijn verstrekt, heeft Brouwerij Bello het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de klant in rekening te brengen.
6.4. De klant stelt Brouwerij Bello steeds onverwijld schriftelijk op de hoogte van enige wijzigingen in naam, adres, e-mail en desgevraagd, zijn/haar banknummer.
6.5. De klant dient zelf reservekopieën te maken van alle materialen/gegevens als omschreven in artikel 6.2 die De Brouwerij Bello nodig heeft voor de uitvoering van de overeenkomst. Bij verlies van deze materialen/gegevens is Brouwerij Bello niet aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade.
6.6. Wanneer Brouwerij Bello inloggegevens aan de klant verstrekt dan is de klant verantwoordelijk voor deze gegevens. Brouwerij Bello is niet aansprakelijk voor misbruik of verlies van de inloggegevens en mag erop vertrouwen dat de klant degene is die inlogt door middel van de aan de klant verstrekte inloggegevens.
6.7. Bij klachten over de door Brouwerij Bello geleverde diensten dient de klant deze klachten kenbaar te maken aan Brouwerij Bello binnen 7 dagen na levering van het product en/of de dienst doch uiterlijk 60 dagen na afronding van de opdracht. De klant vrijwaart Brouwerij Bello één half jaar na levering van alle juridische claims naar aanleiding van geleverde diensten.
6.8. De klant kan een overeenkomst die betrekking heeft op de aankoop van een product binnen 14 dagen zonder opgaaf van redenen ontbinden. Brouwerij Bello mag vragen naar de reden van herroeping, maar mag de klant niet verplichten tot het geven van de redenen van ontbinding.
6.9. De in artikel 6.8 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de klant het product heeft ontvangen.
6.10. Indien de klant gebruik maakt van het herroepingsrecht, meldt zij dit binnen de bedenktermijn aan Brouwerij Bello. Producten die in aanmerking komen voor uitsluiting zijn: producten die door Brouwerij Bello tot stand zijn gebracht volgens specificaties van de klant (buiten proportionele hoeveelheden, speciale recepten, etc.).
6.11. Als de klant gebruik maakt van het herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.
6.12. De kosten, het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de klant.

ARTIKEL 7. LEVERING EN LEVERTIJD
7.1. De door Brouwerij Bello te hanteren leveringstermijn varieert per opdracht en wordt in overleg met klant vastgesteld. De door Brouwerij Bello opgegeven levertijd begint na totstandkoming van de overeenkomst en na ontvangst van alle benodigde gegevens en/of materialen van de klant. In geval van producten zal Brouwerij Bello de verzending van bestellingen binnen gemiddeld 14 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of wanneer een bestelling niet/slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan bericht maar uiterlijk binnen 40 dagen na het plaatsen van de bestelling. De klant mag op dat moment besluiten tot ontbinding van de overeenkomst en heeft dan recht op teruggave van het betaalde bedrag.
7.2. De klant is gehouden datgene te doen wat nodig is om een tijdige levering door Brouwerij Bello mogelijk te maken, onder meer door tijdig volledige, correcte en duidelijke gegevens aan te leveren zoals bepaald in artikel 6.2.
7.3. Indien de klant niet of niet tijdig de benodigde gegevens aan Brouwerij Bello beschikbaar stelt en daardoor de uitvoering van de opdracht vertraging oploopt, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van de klant.
7.4. Aan de leveringsplicht van Brouwerij Bello zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Brouwerij Bello geleverde zaken een keer aan de klant zijn aangeboden.
7.5. Wanneer de uitvoering van de overeengekomen diensten door Brouwerij Bello onverhoopt vertraging oplevert, zal Brouwerij Bello dit zo spoedig mogelijk en telefonisch aan de klant mededelen.
7.6. Indien de klant Brouwerij Bello op de hoogte brengt van het eventuele uitstellen van de uitvoering van de opdracht die door Brouwerij Bello is aangenomen, zal Brouwerij Bello de klant factureren voor de reeds gemaakte kosten betreffende honorarium en de kosten in verband met inkoop van leveranciers. De klant is verplicht deze kosten aan Brouwerij Bello te vergoeden.

7.7. Brouwerij Bello verstuurt de producten met PostNL of met DHL. Brouwerij Bello is niet volledig aansprakelijk voor verlies, schade, te late of verkeerde bezorging van het product.
7.8. Indien de klant bij ontvangst van een verzonden pakket een beschadigd pakket ontvangt, dient de klant foto’s te maken van het beschadigde pakket en het pakket gesloten te laten. De klant neemt vervolgens direct contact op met Brouwerij Bello. Zodra de klant het beschadigde pakket opent, kan de klant geen aanspraak meer maken op eventuele garanties.

7.9. Brouwerij Bello levert zijn producten en diensten slechts aan klanten die de minimale leeftijd van 18 jaren hebben bereikt. Bij het online bestellen van de bieren zal bij de levering van de producten door de bezorger van de pakketten om een geldig legitimatie worden gevraagd. Indien de klant geen geldig legitimatiebewijs kan tonen zal het pakket niet worden afgeleverd en worden geretourneerd aan Brouwerij Bello.

ARTIKEL 8. BETALING
8.1. De betalingsverplichting van de klant vangt aan op de dag waarop de overeenkomst tot stand komt.
8.2. Alle door Brouwerij Bello verzonden (voorschot-)facturen dienen binnen 14 dagen betaald te worden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Brouwerij Bello behoudt zich het recht voor de uitvoering van de overeenkomst uit te stellen tot betaling van de voorschotnota is ontvangen. Indien de klant een particulier betreft, dient de factuur te allen tijde 14 dagen voor de leverdatum te zijn voldaan.
8.3. Indien de klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting voldoet is de klant van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling nodig is.
8.4. In geval van niet tijdige betaling kan Brouwerij Bello besluiten zijn werkzaamheden “on hold” te zetten tot het moment van betaling.
8.5. Bij een niet tijdige betaling is de klant, naast het verschuldigde bedrag vermeerderd met de wettelijke (handels)rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, welke ten minste 15% van het factuurbedrag met een minimum van €150,- excl. BTW (in geval van particuliere de klant en gelden de wettelijke incassokosten) bedragen en daaronder begrepen de kosten voor juristen, advocaten, deurwaarders, incassobureaus en de eventuele gerechtelijke procedure bij de rechtbank of het gerechtshof.
8.6. De vordering tot betaling is direct opeisbaar in geval de klant in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt, dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van de klant wordt gelegd, de klant overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.
8.7. In bovenstaande gevallen heeft Brouwerij Bello voorts het recht uitvoering van de overeenkomst of enig nog niet uitgevoerd gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten, zonder recht op vergoeding van schade voor de klant die hierdoor mocht ontstaan.
8.8. De klant gaat er mee akkoord dat Brouwerij Bello elektronisch factureert. Indien de klant een factuur per post wenst te ontvangen dan behoudt Brouwerij Bello zich het recht om hiervoor meerkosten à €2,50 per factuur te berekenen.
8.9. De klant kan bezwaren tegen de door Brouwerij Bello verzonden facturen uiterlijk binnen 7 dagen na factuurdatum schriftelijk aan Brouwerij Bello kenbaar maken. Na ontvangst van het bezwaar zal Brouwerij Bello een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuurbedrag. Bezwaren tegen verzonden facturen schorten de betalingsverplichting van de klant niet op.
8.10. Alle door Brouwerij Bello geleverde producten en diensten blijven eigendom van Brouwerij Bello totdat alle door de klant verschuldigde bedragen aan Brouwerij Bello zijn voldaan.

ARTIKEL 9. VOORBEHOUD VAN EIGENDOM & INTELLECTUEEL EIGENDOM
9.1. Alle rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de diensten ontwikkelde of ter beschikking gestelde documentatie, aanbiedingen, recepten, offertes alsmede voorbereidend materiaal daarvan berusten uitsluitend bij Brouwerij Bello tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
9.2. De door Brouwerij Bello geleverde producten mogen, gedeeltelijk of geheel, nooit worden verveelvoudigd of worden doorverkocht, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
9.3. De inhoud van de website, waaronder doch niet uitsluitend: de teksten, afbeeldingen, video’s, vormgeving, merken en domeinnamen, zijn het eigendom van Brouwerij Bello of zijn met toestemming van de rechthebbende eigenaar op de website geplaatst en worden beschermd door auteursrechten en intellectuele of industriële eigendomsrechten die onder het toepasselijk recht bestaan. Het is gebruikers van de website niet toegestaan om de website of enig gedeelte daarvan te verveelvoudigen dan wel ter beschikking te stellen zonder toestemming van Brouwerij Bello.
9.4. Alle auteursrechten en intellectuele eigendommen op door Brouwerij Bello ontwikkelde voortbrengselen van de menselijke geest, zijn en blijven exclusieve eigendom van Brouwerij Bello.
9.5. Alle door de klant gepubliceerde informatie via de door Brouwerij Bello geleverde producten blijven eigendom van de klant.
9.6. Brouwerij Bello is niet verantwoordelijk voor enige informatie/content die de klant op de servers van Brouwerij Bello plaatst. Indien de door de klant geplaatste informatie/content op enige wijze inbreuk maakt op de rechten van derden of in strijd is met wet en regelgeving zal de klant Brouwerij Bello vrijwaren van enige aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden als gevolg van dit handelen van de klant.
9.7. Iedere handeling welke in strijd is met artikel 9.2 en artikel 9.3 wordt gezien als inbreuk op het auteursrecht.
9.8. Bij inbreuk heeft Brouwerij Bello recht op een vergoeding ter hoogte van tenminste twee maal de door hem gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik zonder het recht op enige schadevergoeding te verliezen.

ARTIKEL 10. AANSPRAKELIJKHEID
10.1. Iedere overeenkomst tussen Brouwerij Bello en de klant is te typeren als een inspanningsovereenkomst. Brouwerij Bello kan als gevolg nimmer aansprakelijk worden gesteld voor niet behaalde resultaten. Tevens is Brouwerij Bello nooit aansprakelijk voor claims die worden gedaan die verband houden met allergenen.
10.2. Indien Brouwerij Bello onverhoopt hetgeen bepaald in artikel 10.1 toch aansprakelijk wordt gesteld, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal één maal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). Dit bedrag is niet hoger dan €1.000,= en in ieder geval te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat de verzekeraar in het betreffende geval aan Brouwerij Bello uitkeert. Wanneer sprake is van een duurovereenkomst, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de laatst betaalde factuur door de klant.
10.3. In aanvulling op artikel 10.2 is Brouwerij Bello dan alleen aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade dient men uitsluitend te verstaan;
de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Brouwerij Bello aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Brouwerij Bello toegerekend kunnen worden;
redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in dit artikel.
10.4. Brouwerij Bello sluit iedere aansprakelijkheid uit voor indirecte schade die geleden wordt door het gebruik van door Brouwerij Bello geleverde diensten en/of producten, met uitzondering van situaties waarin de schade te wijten is aan opzet aan de kant van Brouwerij Bello.
10.5. Brouwerij Bello is in ieder geval nimmer aansprakelijk voor: gevolgschade, schade door gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, gederfde winst en voor schade ontstaan door verlies van datagegevens bij het uitvoeren van de overeenkomst.
10.6. Brouwerij Bello is daarnaast nimmer aansprakelijk voor geleden verliezen door de klant in geval van het niet kunnen uitleveren van een levering. Brouwerij Bello is afhankelijk van zijn leveranciers.
10.7. Brouwerij Bello is niet aansprakelijk voor daden en handelingen, inclusief vertragingen, die door ingehuurde derden en leveranciers zijn veroorzaakt.
10.8. De klant vrijwaart Brouwerij Bello voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden ter zake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatige, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan de klant geleverde producten en diensten van Brouwerij Bello.

ARTIKEL 11. ONDERBREKING VAN DE DIENSTEN EN OVERMACHT
11.1. Brouwerij Bello is niet gehouden aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. Indien de overmacht gedurende een termijn van 60 dagen blijft voortbestaan, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is, wordt dan naar verhouding afgerekend.
11.2. Brouwerij Bello is bij zijn activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waar Brouwerij Bello weinig of geen invloed op kan uitoefenen. Brouwerij Bello kan derhalve op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit een situatie waarin de tekortkoming te wijten is aan een derde partij met wie Brouwerij Bello een overeenkomst is aangegaan.
11.3. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan elke van de wil van Brouwerij Bello onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien – die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert waaronder doch niet uitsluitend wordt begrepen: werkstaking, bovenmatig ziekteverzuim van personeel van Brouwerij Bello of Brouwerij Bello zelf, transportmoeilijkheden, brand, overheidsmaatregelen, epidemieën, pandemieën, natuurrampen, terrorisme, bedrijfsstoringen bij Brouwerij Bello, wanprestatie door leveranciers van Brouwerij Bello waardoor Brouwerij Bello zijn verplichtingen jegens de klant niet (meer) kan nakomen alsmede andere ernstige storingen in het bedrijf van Brouwerij Bello of diens leveranciers.
11.4. Naast het bepaalde in lid 11.3 is onder overmacht zeker te verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie is aangenomen.
11.5. Bij overmacht heeft Brouwerij Bello ter keuze het recht om de termijn van levering met de duur der overmacht te verlengen of de overeenkomst, voor zover nog niet uitgevoerd, te ontbinden zonder dat Brouwerij Bello in welke vorm dan ook gehouden is tot voldoening van enige schadevergoeding, behoudens krachtens het bepaalde in artikel 78 Boek 6 Burgerlijk Wetboek.
11.6. Indien Brouwerij Bello op weg naar het adres, waar de bezorging van de producten zal plaatsvinden, moeilijkheden ondervindt van welke aard dan ook waardoor de mogelijkheid ontstaat dat Brouwerij Bello niet tijdig op de overeengekomen plaats voor het afleveren van de producten kan komen, zal Brouwerij Bello zo spoedig mogelijk contact opnemen met de klant en deze in kennis stellen van de desbetreffende situatie.

ARTIKEL 12. DUUR OVEREENKOMST, BEËINDIGING EN ANNULERING
12.1. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de offerte anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt.
12.2. Het recht van tussentijdse opzegging van de overeenkomst door de klant is uitgesloten, onverminderd het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde.
12.3. Beide partijen, zowel de klant als Brouwerij Bello, komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien de andere partij, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst.
12.4. In uitzondering op hetgeen bepaald in artikel 8.3 kan Brouwerij Bello de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen indien zich dringende redenen voordoen, waaronder in ieder geval worden begrepen de gevallen waarin:
• aan de klant (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend;
• ten aanzien van de klant faillissement wordt aangevraagd of uitgesproken;
• het vermoeden bestaat dat de klant niet aan zijn of haar betalingsverplichting bij verlenging van de overeenkomst kan voldoen;
• de klant handelt in strijd met de openbare orde of de goede zeden, of enige uit de overeenkomst met Brouwerij Bello voortvloeiende verplichting;
• de klant inbreuk maakt op rechten van derden;
• de klant handelt in strijd met redelijke richtlijnen of aanwijzingen van Brouwerij Bello;
• de klant niet reageert op correspondentie per e-mail, telefoon en/of schriftelijk wel al dan niet aangetekend schrijven;
• bij terugkerende betalingsproblemen.
12.5. Brouwerij Bello zal wegens deze beëindiging, zoals bepaald in artikel 12.4, nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.
12.6. Indien de klant op het moment van de ontbinding als bedoeld in artikel 12.3 en 12.4 reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaan making zijn. Bedragen die Brouwerij Bello vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.
12.7. In geval van annulering is de klant tevens verplicht aanbetalingen van derden en leveranciers aan Brouwerij Bello te voldoen.
12.8 Brouwerij Bello behoudt het recht om zijn algemene voorwaarden te wijzigen, ook voor reeds bestaande overeenkomsten. Indien Brouwerij Bello overgaat tot wijziging van de voorwaarden, stelt zij de klant hiervan op de hoogte. Het staat de klant vervolgens vrij om de overeenkomst te ontbinden vanaf het moment dat de nieuwe algemene voorwaarden gelding krijgen of tot ten hoogste zeven dagen na het inwerking treden van deze nieuwe algemene voorwaarden.

ARTIKEL 13. CONFORMITEIT
13.1. Brouwerij Bello zal bij de uitvoering van de overeenkomst zoveel mogelijk het in de offerte overeengekomen beoogde resultaat nastreven. Indien naar oordeel van de klant de geleverde resultaten niet overeenkomen met het in de offerte overeengekomen beoogde resultaat, zullen de klant en Brouwerij Bello in overleg treden om het geleverde alsnog aan de beoogde resultaten te laten voldoen.
13.2. In aanvulling op hetgeen bepaald in artikel 13.1, zullen de kosten voor het meerwerk als bedoeld in dat artikel overeenkomstig het normale tarief van Brouwerij Bello worden gefactureerd aan de klant, tenzij de klant naar inziens van Brouwerij Bello aannemelijk kan maken dat de afwijkingen in het resultaat te wijten zijn aan de gebrekkige uitvoering van de overeenkomst aan de kant van Brouwerij Bello.
13.3. Mocht vast komen te staan dat de gebrekkigheid van de door Brouwerij Bello te leveren diensten voor rekening komt van Brouwerij Bello, heeft de klant geen recht op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst, behoudens hetgeen bepaald in deze voorwaarden.

ARTIKEL 14. OVERIGE BEPALINGEN EN TOEPASSELIJK RECHT
14.1. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Brouwerij Bello en de klant in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.
14.2. Indien de klant in zijn opdracht bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in, deze voorwaarden zijn deze voor Brouwerij Bello alleen bindend indien en voor zover deze door Brouwerij Bello uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
14.3. Indien Brouwerij Bello op eigen initiatief ten gunste van de klant afwijkt van de Algemene Voorwaarden, kunnen daar door de klant nimmer enige rechten aan ontleend worden.
14.4. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de klant zijn niet van toepassing.
14.5. Rechten en plichten voortvloeiende uit een overeenkomst kunnen slechts door de klant op een derde worden overgedragen indien Brouwerij Bello hier schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.
14.6. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Brouwerij Bello partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
14.7. De klant en Brouwerij Bello zullen eventuele geschillen eerst in onderling overleg en in der minne proberen te schikken alvorens een beroep te doen op de rechter.
14.8. Indien dwingendrechtelijk regels niet anders bepalen, is in eerste instantie de bevoegde rechter in het arrondissement Den Haag, bevoegd kennis te nemen van geschillen tussen Brouwerij Bello en de klant, tenzij een wettelijke bepaling anders voorschrijft.